پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم- ثبت نام در سامانه آموزش مداوم
ثبت نام در سامانه آموزش مداوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

جهت ثبت نام در برنامه های آموزش مداوم  مرکز تحقیقات غدد به آدرس زیر مراجعه نمایند.

Iem.ircme.ir

جهت ثبت نام در برنامه های آموزش مداوم مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق به آدرس زیر مراجعه نمایند.

rcpc.ircme.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=78.7670.45562.fa
برگشت به اصل مطلب