پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم- معاون پژوهش
معاون پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معاون پژوهشی

دکتر مجتبی ملک

مرتبه علمی: استاد و عضو هیئت علمی

پست الکترونیک: malek.m@iums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=78.7672.41991.fa
برگشت به اصل مطلب